Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Algemene voorwaarden DPO Network

 1.  Algemeen
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de Opdracht aan DPO Network verstrekt. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  Indien DPO Network niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DPO Network in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen die stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
 2.  Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door DPO Network aan Opdrachtgever, tenzij hiervan gezamenlijk en schriftelijk wordt afgeweken. De algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Offerte
  DPO Network stelt een offerte op welke is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan DPO Network is verstrekt. DPO Network kan niet gehouden worden aan eventuele fouten in de offerte die voortkomen uit een vergissing of verschrijving.
   
 4. Totstandkoming overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door beide partijen ondertekende offerte is ontvangen door DPO Network of indien DPO Network een door Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Indien de offerte nog niet getekend is ontvangen, doch de werkzaamheden reeds zijn aangevangen, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, op het moment dat DPO Network een begint met de uitvoering van de werkzaamheden. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaan de algemene voorwaarden van DPO Network boven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.
   
 5. Medewerking Opdrachtgever
  Opdrachtgever zal aan DPO Network alle materialen, informatie en gegevens beschikbaar stellen die DPO Network nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever zal aan DPO Network toegang verschaffen tot de desbetreffende werklocaties van Opdrachtgever.
   
 6. Uitvoering van de overeenkomst
  Alle werkzaamheden die door DPO Network worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. DPO Network bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, doch neemt door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen/randvoorwaarden zoveel mogelijk in acht. Eventuele reclamaties dient de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn aan DPO Network kenbaar te maken. Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van informatie die Opdrachtgever verstrekt, de beschikbaarheid van medewerkers van Opdrachtgever en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wijzigingen in de overeenkomst of aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd nadat deze schriftelijk tussen DPO Network en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
   
 7. Geheimhouding
  Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of (beroeps)regel daartoe verplicht, is DPO Network verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door DPO Network onderkend behoort te worden.
   
 8. Aansprakelijkheid
  DPO Network zal bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van DPO Network kan worden verwacht. DPO Network is uitgesloten van elke aansprakelijkheid, behalve aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van DPO Network en schade geleden door Opdrachtgever als direct gevolg van een ernstige schending door DPO Network van de contractuele verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.

  De AVG-specialist/Privacy Manager heeft een administratieve/begeleidende taak. Voor de uiteindelijke juridische toetsing zijn wij in de mogelijkheid een juridisch specialist of Functionaris Gegevensbescherming in te schakelen. Vanzelfsprekend kunt u ook zelf zorgen voor een finaal Juridische akkoord.
  In geval van schade zoals hiervoor beschreven, is DPO Network aansprakelijk voor schade tot maximaal eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht over de laatste drie volledige kalendermaanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Opdrachtgever vrijwaart DPO Network voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan DPO Network onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van DPO Network.

 9. Uitbesteden
  DPO Network heeft het recht voor de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden derden in te schakelen, doch blijft ter zake zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.

 10. Honorarium en betalingen
  Ter zake van de werkzaamheden heeft DPO Network aanspraak op het honorarium zoals overeengekomen in de getekende offerte/opdrachtbevestiging. De overeengekomen tarieven worden vermeerderd met omzetbelasting. Reis- en verblijfkosten met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn niet in het honorarium inbegrepen en zullen separaat in rekening worden gebracht, tenzij anders in de getekende offerte/opdrachtbevestiging is overeengekomen. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum (tenzij anders overeengekomen), zonder enige aftrek of verrekening.

 11. Overschrijding betalingstermijn
  Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Bezwaren tegen de hoogte van ingediende facturen schorten de betalingsverplichting op Opdrachtgever niet op.

 12. Beëindiging van de overeenkomst
  Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, wanneer Opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens DPO Network niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft DPO Network het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat DPO Network tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding.

  In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind-, of curatele stelling van Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft DPO Network zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

 13. Intellectueel eigendom
  Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/producten die door DPO Network zijn ontwikkeld te verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen organisatie. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan die producten, waaronder trainingsmateriaal, procedure handboeken, methoden, adviezen en andere geestesproducten van DPO Network te openbaren of te exploiteren. Dit is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van DPO Network.

 14. Toepasselijk recht
  Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.